زندگینامه جول اوستین

جول اوستین کشیش خنده رویی که با سخنرانی های امیدبخش خود میلیون ها نفر در سراسر جهان را به هواداران خود تبدیل کرده است