در این مقاله لیستی از موفق ترین و تاثیرگذارترین افراد جهان در حوزه های مختلف علمی، ورزشی، سیاسی، نظامی و کسب و کار و... معرفی شده اند.